Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě CENTRUMSPORTU.CZ. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Do těchto obchodních podmínek je zakomponovaný i reklamační řád. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. Majitelem domény www.centrumsportu.cz je společnost HUSKY CZ s.r.o. se sídlem Huťská 2985/5, 14100 Praha 4; IČ: 25101625, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 49748.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Vymezení pojmů

 1. „Spotřebitelská smlouva" je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 2. „Prodávající" je provozovatel e-shopu, obchodní společnost Zdeněk Švejda, Eliščina 193/42, 67401 Třebíč, IČ: 72302852, zapsaná v živnostenském rejstříku u MěÚ Třebíč. Zdeněk Švejda, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující". Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
 4. „Kupující spotřebitel" nebo jen „Spotřebitel" je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 5. „Kupující, který není spotřebitel", je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami, v rámci své obchodní činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Informace o uzavřené kupní smlouvě

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání své objednávky. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit a jejich kopii obdrží jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Kupní smlouva

Se spotřebitelem: Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího. Pokud by obdržené obchodní podmínky či reklamační řád neodpovídaly obchodním podmínkám či reklamačnímu řádu uveřejněným na webu, pak má kupující právo neprodleně o této skutečnosti informovat SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. na emailové adrese saop@spotrebitele.info.

S kupujícím, který není spotřebitelem: Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Pro oba typy smluv platí: Uzavřením kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

Odpovědnost za vady zboží (záruka, rozpor s kupní smlouvou)

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození).

Záruční práva

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou. V takovém případě musí záruční list vždy obsahovat náležitosti a být vydán v souladu s níže uvedenými podmínkami. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Záruční list: Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje. Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.

Práva vyplývající ze záruky

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

§ jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

§ jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

§ jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,

§ jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel tedy nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

 1. bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
 2. přiměřeným snížením kupní ceny
 3. náhradním dodáním zboží
 4. odstoupením od smlouvy

Spotřebitel nejprve může požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Způsob uplatnění a vyřízení reklamace

Prodávající či jeho pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím po uplatnění reklamace nedohodne jinak - případné prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou.

O vyřízení reklamace musí prodávající kupujícího informovat - do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla. Po uplynutí lhůty k vyřízení reklamace v případě, že reklamace vyřízena nebyla, se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího na adrese CENTRUMSPORTU.CZ - REKLAMACE, Eliščina 42, 67401 Třebíč. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu přímo u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu CENTRUMSPORTU.CZ, jako prodávající. Zboží spolu s dopisem o reklamaci a kopií kupního dokladu zašlete na uvedenou adresu, a to včetně veškerého příslušenství nutného pro posouzení vady, pokud bylo součástí kupní smlouvy. V dopisu specifikujte charakter vady a uveďte požadovaný způsob vyřízení reklamace.

Pokud budete mít dotaz ohledně vaší reklamace, obraťte se také na naši infolinku nebo na náš email: info@centrumsportu.cz.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.V případě zjevně neoprávněné reklamace (pokud se jedná o zjevně šikanózní postup spotřebitele) nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

Při nevyzvednutí zboží do 30. Dnů po termínu ukončení reklamačního řízení (oprava, výměna výrobku nebo neuznání reklamace), může být kupujícímu účtováno skladné ve výši 20 Kč za každý započatý kalendářní den. Prodejce je oprávněn produkt nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za skladné. V případě, že tato částka převýší aktuální prodejní cenu produktu je prodejce oprávněn produkt prodat a vzniklé náklady takto pokrýt.

Reklamační protokol

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě reklamování „osobně" je předán ihned). Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má Kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně emailem na e-mail: info@centrumsportu.cz či dopisem na adresu CENTRUMSPORTU.CZ - REKLAMACE, Eliščina 7, 67401 Třebíč uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz, identifikace kupujícího, respektive je možné uvést také číslo objednávky.

formulář Odstoupení od kupní smlouvy (.doc) | Odstoupení od kupní smlouvy (.pdf)

Pozn.: Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.

Pro případ odstoupení prodávající může v souladu s § 1831, odst. 2 občanského zákoníku vůči kupujícímu požadovat pouze náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, by mělo být v původním obalu, nemělo by jevit známky používání, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a nejlépe s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Prodávající může v souladu s § 1831, odst. 2 občanského zákoníku vůči kupujícímu požadovat pouze náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.V případě, že je však zboží používáno a jeví znaky opotřebování, prodejce vypočte vzniklou škodu na zboží (včetně nákladů souvisejících s uvedením zboží do původního stavu) a určí, o kolik bude snížena vrácená cena.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv

§ na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

§ na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

§ na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkázy, opotřebení nebo zastarání

§ na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

§ na dodávku novin, periodik a časopisů

§ spočívajících ve hře nebo loterii

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si u smluv s kupujícím, který není spotřebitelem, vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 2. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Platební podmínky

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Součástí dodávky je vždy řádný daňový doklad.

Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Cena sjednaná v kupní smlouvě je pro obě strany závazná a nelze ji jednostranně měnit. Prodávající si však v případě smluv uzavřených s kupujícím, který není spotřebitelem, vyhrazuje právo změny ceny v případě, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu, přičemž kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. Při uplatnění slev, nelze slevy sčítat (např. klubová karta + slevový kupon).

Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Prodávající je oprávněn výjimečně a v odůvodněných případech požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Způsoby plateb

 1. platba v hotovosti, nebo platební kartou při převzetí zboží
 2. platba v hotovosti při převzetí zboží v zahraničí bude částka převedena přepravcem dle aktuálního kurzu cílové země v době placení
 3. platba převodním příkazem předem, po potvrzení objednávky zboží, zašleme potřebné informace k provedení bezhotovostní platby
 4. platební kartou on-line (nelze ze zahraničí)

Dodací podmínky

Dodávky výrobku plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Výrobky označené skladem a skladem u dodavatele jsou expedovány ihned, obvykle do 24 hodin. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího, osobní odběr na odběrném místě může být proveden ještě ten samý den, jako objednávka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.

Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu (uvedené ceny jsou včetně DPH). Těmi mohou být:

 1. Poštou

  § při celkové hodnotě objednávky nad 1.500 Kč je poštovné zdarma
  § při celkové hodnotě objednávky pod 1.500 Kč bude účtováno poštovné ve výši 129 Kč
  § Doručení do 24 hod od expedice objednávky(v pracovní dny).

  Zásilky jsou doručovány mezi 8:00 a 15:00, Zásilka může být vydána i kolegům na pracovišti, v případě dobírky oproti zaplacení udané ceny. Při výběru přepravy na konci objednávky uveďte v sekci Údaje pro doručení název a adresu příslušné firmy.Každému Obchodnímu balíku je přiděleno identifikační číslo, díky němu můžete sledovat jeho pohyb přímo na Internetu. Toto číslo Vám pošleme v e-mailu, který potvrzuje odeslání objednávky. Pohyb balíku můžete sledovat i na bezplatné telefonní lince 800 10 44 10. Zakázky Balík do ruky je pouze do 35 kg!Nebude-li pokus o dodání úspěšný, bude příjemci zanechána písemná výzva k vyzvednutí zásilky ve lhůtě 7 dnů u stanovené pošty. Uloženou zásilku si můžete osobně vyzvednout nebo telefonicky požádat o její opětovné doručení.

 2. GEIS Logistic, nebo DPD

  § při celkové hodnotě objednávky nad 1.500 Kč zdarma
  § při celkové hodnotě objednávky pod 1.500 Kč bude účtováno Geis - 99 Kč, DPD - 119,- Kč
  § Doručení do 24 hod od expedice objednávky(v pracovní dny).
  § Možnost sledovat zásilku na internetu
  § V okresních městech možnost večerního doručování 18-21 hod. dle požadavku adresáta

  Každé zásilce je přiděleno identifikační číslo, díky němu můžete sledovat jeho pohyb přímo na Internetu. Toto číslo Vám pošleme v e-mailu, který potvrzuje odeslání zboží

 3. Osobní odběr - poplatek za dopravu neúčtujeme

  § Na odběrné místo se nedoručují objednávky které jsou nad hmotnost 15 kg a rozměrné zásliky (kola, ping-pong stoly, větší stroje atd.)
  § Pokud je objednávka nevyhovujících rozměrů či hmotnosti dle odběrného místa, budeme vás o možnosti změny doručení informovat.
  § Doručení objednávky na odběrné místo dle možností 1 - 7 dní.
  § Zboží je rezervováno na odběrném místě 14 dní, pokud si zákazník přeje lhůtu prodloužit, je možno písemně učinit.

Zásilky mimo území ČR

Slovensko

U OBJEDNÁVEK NAD 3000,- Kč JE POŠTOVNÉ ZDARMA.

§ Platba dobírkou
§ Cena 10,- EUR

Zásilky do ostatních zemí

Poštovné bude počítáno individuelně (informovat se můžete na info@centrumsportu.cz)

Zdeněk Švejda, IČ:72302852  jako provozovatel WWW.CENTRUMSPORTU.CZ, se zavazuje k níže uvedenému.

Respektujeme Vaše soukromí a dodržujeme zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí přepravci, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží.

Údaje, které zadáváte při registraci (právnická osoba)

 1. Jméno firmy
 2. Úplnou poštovní adresu
 3. Telefonické (faxové) spojení
 4. IČO
 5. DIČ
 6. Bankovní spojení
 7. E-mail

Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Používáme je k realizaci Vaší zakázky za nakoupené zboží, a ke komunikaci s Vámi.

Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, uveďte prosím alternativní adresu dodání.

Údaje, které zadáváte při registraci (právnická osoba)

 1. Jméno firmy
 2. Úplnou poštovní adresu
 3. Telefonické (faxové) spojení
 4. IČO
 5. DIČ
 6. Bankovní spojení
 7. E-mail

Tyto údaje nám umožní vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem.

Údaje o vaší činnosti

Údaje o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací atd.) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů je Zdeněk Švejda, Eliščina 193/42, 67401 Třebíč, který zpracovává vaše osobní údaje.

Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytly zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Pokud se rozhodnete a budete chtít zrušit Vaši registraci (odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů), stačí, když nám zašlete písemné prohlášení nebo napíšete na email: info@centrumsportu.cz. Vaše registrace bude vyřazena.

E-SHOP CENTRUMSPORTU.CZ NEZASÍLÁ ŽÁDNÉ NABÍDKOVÉ, ČI MARKETINGOVÉ E-MAILY, ŽÁDNOU JINOU POŠTU, KTERÁ BY CÍLILA NA KUPUJÍCÍ!

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou vždy platné ve znění uvedeném na webových stránkách www.centrumsportu.cz v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Tyto obchodní podmínky nabyly účinnosti dne 7.června 2011

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád byly konzultovány SOS - Sdružením obrany spotřebitelů, o. s. (www.spotrebitele.info). To potvrzuje udělené jedinečné logo SAOP o provedení SOS - Spotřebitelského auditu obchodních podmínek, které naleznete na www.spotrebitele.info/audit/audit.php?id=126. V případě nejasností ohledně těchto obchodních podmínek nebo reklamačního řádu či při nespokojenosti s jednáním provozovatele můžete SOS kontaktovat elektronicky emailem na saop@spotrebitele.info, písemně na adrese Mečová 5, 602 00, Brno nebo telefonicky na poradenské lince SOS 900 08 08 08 (8 Kč/min).

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelemke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Email: adr@coi.cz

Odstoupení od smlouvy

Nepoužité objednané zboží je nevyhovující? Nemám o zboží již zájem?

Nepoužité zboží bez zjevných známek užití lze bez udání důvodu vrátit do 14 dní (v souladu s §1829 zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku) od převzetí na odběrném místě či od Vámi vybraného přepravce, viz Obchodní podmínky a formulář Odstoupení od kupní smlouvy, viz níže. Vyplňte prosím formulář pro Odstoupení od kupní smlouvy a přidejte ho jako průvodní dopis společně ke zboží a zašlete zpět obyčejnou zásilkou na kontaktní adresu naší provozovny: centrumsportu.cz - Eliščina 42, 67401 Třebíč (balík doporučujeme pojistit z důvodu ztráty či poškození - zásilka na dobírku či na jinou provozovnu nebude přijata).

Prodávající má právo pouze na úhradu všech skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Pokud není zboží navráceno v neporušeném původním stavu je Prodávající oprávněn nárokovat veškeré nutné náklady vzniklé uvedením do původního stavu. Tyto náklady budou vzájemně započteny v souladu s §580 Zákona a vrácená částka tak bude o tyto náklady snížena.

Formulář pro Odstoupení od kupní smlouvy:

Odstoupení od kupní smlouvy (.doc) | Odstoupení od kupní smlouvy (.pdf)

Reklamace v záruční lhůtě

Reklamované zboží v reklamační lhůtě zašlete prosím společně s průvodním dopisem reklamované závady a kopií Faktury - daňového dokladu, obyčejnou zásilkou na kontaktní adresu naší provozovny: centrumsportu.cz - Eliščina 7, 67401 Třebíč (balík doporučujeme pojistit z důvodu ztráty či poškození - zásilka na dobírku či na jinou provozovnu nebude přijata). Vaše reklamace bude po přijetí zásilky obratem zaslána výrobci k posouzení dle zákonné lhůty a postupu o reklamacích, viz Obchodní podmínky.

CENTRUMSPORTU.CZ partneři